Corona og rejser til udlandet/Corona and travelling - Omdeler.nordjyske.dk
Søg jobbet
Nyhed
08.06.2020

Corona og rejser til udlandet/Corona and travelling

Corona og rejser til udlandet
Har du planer om at rejse ud af Danmark i din ferie, så læs her: I forbindelse med rejser ud af landet gør vi opmærksom på Udenrigsministeriets opdaterede rejseanbefalinger fra 31. maj 2020. Anbefalingerne lyder som følger: ”Udenrigsministeriet fraråder alle ikke-nødvendige rejser frem til 31. august. Det gælder for alle lande på nær Island, Norge og Tyskland, som Udenrigsministeriet fra d. 15. juni åbner op for rejse til. Udenrigsministeriet opfordrer dog til, at man i de tre nævnte lande kun rejser til områder, som ikke er tætbefolkede. Det vil sige, at man skal undgå byområder med over 750.000 indbyggere. Derudover skal man være opmærksom på sin personlige sikkerhed og holde sig opdateret på rejsevejledningen i landet.” Såfremt du imod Udenrigsministeriets anbefalinger beslutter at rejse til et af de områder, Udenrigsministeriet fraråder, anbefaler Sundhedsstyrelsen på det kraftigste, at man går i hjemmekarantæne i 14 dage efter hjemkomst. I NORDJYSKE Medier/Distribution ønsker vi at følge Sundhedsstyrelsens anbefalinger, og du vil derfor som medarbejder blive bedt om IKKE at møde på arbejde de første 14 dage efter hjemkomst. Dette gør vi ud fra et forsigtighedsprincip, idet vi ønsker at minimere risikoen for smitte blandt vores medarbejdere og sikre, at vi fortsat kan udføre vores kerneopgaver som Distribution. Vi har derfor en forventning om, at du afholder 14 dages ferie af din egen ferie efter hjemkomst – de 14 dages ekstra ferie SKAL dog afstemmes med din distributionsleder INDEN din afrejse. Trodser du myndighedernes anbefalinger og bliver smittet under din ferie eller påbudt karantæne af myndighederne, når du kommer hjem fra udlandsopholdet, vil du ikke have krav på aflønning under ”hjemsendelsen” eller under eventuel sygdom, da forholdet er selvforskyldt. Planlagt ferie skal afholdes og kan ikke udskydes. Du er underlagt ferieloven, og har ret til 3 ugers sammenhængende ferie i hovedferien som er fra d.01-05-2020 til d.30-09-2020. Du har IKKE ret til 3 ugers sammenhængende ferie der ud over.


Corona and travelling
If you have travelling plans during you vacation, please read here: If you are travelling abroad, we draw attention to the Ministry of Foreign Affairs´ updated travel recommendations from 31-05-2020. The Ministry of Foreign Affairs discourages all unnecessary travel until 31 August. This applies to all countries except Iceland, Norway and Germany, to which the Ministry of Foreign Affairs, from June 15, opens for travel. However, the Ministry of Foreign Affairs calls for travel to areas not densely populated in the three countries mentioned. This means avoiding urban areas with over 750,000 inhabitants. In addition, you need to be aware of your personal safety and keep up to date with the travel guide in the country. ” If you decide against the Foreign Ministry’s recommendations to travel to one of the areas that the Ministry of Foreign Affairs recommends, the National Board of Health strongly recommends that you go home quarantine for 14 days after returning home. In NORDJYSKE Medier / Distribution we want to follow the recommendations of the National Board of Health, and you as an employee will therefore be asked NOT to attend work for the first 14 days after returning home. We do this on the basis of a precautionary principle, as we want to minimize the risk of infection among our employees and ensure that we can continue to carry out our core tasks such as Distribution. We therefore expect you to have 14 days of vacation of your own holiday after returning home - however, the 14 days extra holiday MUST be reconciled with your distribution manager BEFORE your departure. If you defy the authorities’ recommendations and become infected during your holiday or are required quarantine when you return home, you will not be entitled to any payment during the ”return” or during any illness, as it is self-inflicted. Scheduled holidays must be held and cannot be postponed. You are a subject to the Danish Holiday Law and are entitled to a 3 weeks continuous holiday during the main holiday, which is from 01/05/2020 to 30/09/2020. You are NOT entitled to 3 weeks of continuous vacation beyond that.

Ved at benytte vores side accepterer du, at vi benytter cookies. De giver os information om, hvordan vores hjemmeside bliver brugt, så vi kan forbedre den – både for dig og andre. Cookies på denne hjemmeside bruges til trafikmåling, optimering af sidens indhold samt markedsføring. Læs mere om cookies her.